Przegląd zmian w przepisach - styczeń 2020 r.

Dnia 1 stycznia 2020 r. w życie weszły liczne zmiany w przepisach podatkowych. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych z nich.

 

  •  Biała księga

Dnia 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Został utworzony oficjalny wykaz zarejestrowanych podatników VAT (tzw. “biała lista”), który zawiera jednocześnie wykaz rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą poszczególnych przedsiębiorców. Wykaz można przeglądać pod adresem internetowym https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Przepisy w zakresie sankcji za zapłatę na rachunek bankowy nie znajdujący się w urzędowym wykazie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, do wysokości kwoty podatku VAT, związanego z daną transakcją, za które płatność nie zostanie dokonana na rachunek podatnika zawarty w tym wykazie w zakresie transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł.

Jednocześnie przedsiębiorca w takiej sytuacji nie będzie miał prawa do zaliczenia transakcji do kosztów uzyskania przychodów.

Odpowiedzialność nabywcy będzie mogła być wyłączona, jeśli podmiot, który zapłacił należność na rachunek inny niż zawarty w wykazie, zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu (formularz ZAW-NR).

Ministerstwo Finansów zaznacza, że sankcje będą dotyczyć tylko przelewów dokonanych wobec podmiotów VAT czynnych zarejestrowanych w Polsce.

W praktyce będzie to oznaczało, że przedsiębiorca przed dokonaniem przelewu na kwotę powyżej 15.000,00 zł powinien dokonać sprawdzenia, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

W przypadku zapłaty kartą bankową lub poprzez platformy pośredniczące w dokonywaniu transakcji takich jak PayU, podatnik będzie zwolniony z obowiązku weryfikowania rachunku kontrahenta, ponieważ nie są to operacje klasyfikowane jako “płatność dokonana przelewem”.

Natomiast w “białej księdze” nie znajdą się rachunki bankowe znajdujące się w bankach zagranicznych. Tym samym za każdym razem, gdy podatnik będzie dokonywać przelewu polskiemu kontrahentowi na jego konto znajdujące się w banku zagranicznym zobowiązany będzie do zgłoszenia takiej transakcji do Urzędu Skarbowego w ciągu trzech dni.

Więcej można znaleźć w oficjalnych objaśnienia wydanych przez Ministerstwo Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

  • Ulga na “złe długi” w podatkach dochodowych
Od stycznia 2020 r. wprowadzone zostaną przepisy dotyczące ulgi na “złe długi” w podatku PIT i CIT podobne do tych funkcjonujących już od kilku lat w podatku VAT.
Wierzyciele będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności w przypadku, w którym wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Prawo do ulgi będzie przysługiwało jeśli:
– wierzyciel i dłużnik podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
– wobec dłużnika nie będzie prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe,
– faktura dokumentująca wierzytelność zostanie wystawiona w czasie przewidzianym w ustawie,
– strony transakcji nie są powiązane kapitałowo.

Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do pomniejszenia swoich nieuregulowanych kosztów, w analogicznym terminie.
Po pomniejszeniu podstawy może dojść do sytuacji kiedy wierzyciel jednak uregulował należność. W takim wypadku jeśli wierzyciel pomniejszył wcześniej podstawę opodatkowania, to będzie miał obowiązek do jej powiększenia, natomiast dłużnik będzie miał możliwość ponownie zaliczyć koszt w okresie kiedy zobowiązanie zostało uregulowane.

 

  • Mikrorachunki

Każdy podatnik otrzyma własny indywidualny “mikrorachunek podatkowy” na który będzie uiszczać PIT, VAT i CIT.

Zaletami wprowadzanego rozwiązania będzie to, że rachunek będzie pozostawać taki sam nawet w przypadku zmiany siedziby przez przedsiębiorcę oraz zmniejszenie liczby na rachunków na który dokonywane są wpłaty.
Więcej szczegółów, wraz z możliwością pobrania przypisanego dla firmy mikrorachunku, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/.
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *