Rozszerzenie obowiązku korzystania z mechanizmu podzielonej płatności w niektórych branżach od 01.11.2019 r.

Od 01.11.2019 r. podatnicy wykonujący usługi oraz dokonujący dostaw towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (głównie handel częścią wyrobów stalowych, metalami, elektroniką, częściami samochodowymi oraz usługi budowlane – pełny wykaz branż objętych zmianami dostępny pod adresem https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf) zobowiązani będą do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP – znany też jako split payment). Obowiązkowi będą podlegać faktury opiewające na kwotę powyżej 15.000,00 zł brutto.

MPP polega na tym, że regulując należność za fakturę kontrahent część kwoty uiszcza na rachunek bankowy podatnika, a część na rachunek VAT podatnika. Podatnik ma ograniczoną możliwość dysponowania środkami znajdującymi na rachunku VAT, z którego może regulować zobowiązania z tyt. VAT i PIT, ZUS, może regulować zobowiązania VAT wobec innych kontrahentów podczas korzystania z MPP lub może się zwrócić do naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot środków zgromadzonych na tym rachunku.

Mechanizm obowiązkowego MPP w praktyce w całości zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

Konsekwencje dla sprzedającego:

Podatnik, który wystawił fakturę na towar bądź usługę objętą koniecznością zastosowania MPP ma obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Sprzedającemu, który dokona wystawienia faktury z pominięciem adnotacji będzie grozić sankcja karna do 30% wartości VAT na fakturze oraz grzywna do 720 stawek dziennych.

Sprzedawca, który nie zamieści odpowiedniej adnotacji na fakturze może uniknąć sankcji jeśli zapłata zostanie uiszczona z zastosowaniem MPP.

MPP stosuje się wobec innych podatników VAT oraz podatników zwolnionych z VAT. Natomiast w przypadku nie ma konieczności stosowania MPP przy sprzedaży wobec konsumentów.

Konsekwencje dla kupującego:

Kupujący po dokonaniu zakupu towaru bądź usługi ujętej na załączniku nr 15 ma obowiązek uiścić kwotę netto na rachunek dostawcy, natomiast kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy. Dokonuje się tego wybierając odpowiednią opcję w bankowości elektronicznej podczas wykonywania przelewu. Podatnik za pomocą jednego przelewu może uregulować kilka faktur w systemie MPP. Kupującemu, który dokona zapłaty za fakturę z pominięciem MPP będzie grozić sankcja karna do 30% wartości VAT na fakturze oraz grzywna do 720 stawek dziennych.

Kupujący ponosi również konsekwencje w momencie, gdy podczas zakupu towarów objętych obowiązkowym MPP, sprzedający nie umieścił adnotacji “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze.

Kupujący zawsze może skorzystać z opcji dobrowolnego wykonania przelewu z zastosowaniem MPP, również gdy nie będzie miał takiego obowiązku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751)

 

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *